Ett av mina första besök på min/vår resa runt om i länet var på Studenthälsan på Linköpings universitet. Där träffade jag två av medarbetarna som, med olika utgångspunkter, jobbar med frågor kring studenternas sociala situation och den psykiska ohälsan.

Förutom att de gav en mycket bra bild över Studenthälsan och arbetet som görs där, så var det en intressant diskussion kring orsakerna till psykisk ohälsa, och vad som både universitetet och samhället i övrigt gör och kan göra för att främja en god psykisk hälsa hos ungdomar och studenter.

Universitet gör studentundersökningar ungefär vartannat år. I undersökningen får studenterna bland annat svara på om de har upplevt negativ stress i sådan som omfattning att det påverkar studierna, och om de upplever att de har någon form av psykisk ohälsa. Från 2010 till 2017 ökade andelen som upplever negativ stress från 32 till 45 % och andelen med upplevd psykisk ohälsa från 11 till 22 %. Studenthälsan upplever även en ökad efterfrågan på deras tjänster.

När det gäller orsaker till ökningen, med all respekt för att det är en komplex fråga med olika samverkande faktorer, lyftes framförallt ett antal samhällstrender. Till dessa hör en ökad prestationsångest (som kan bero på en dålig skolerfarenhet), upplevelsen av att fler ungdomar går direkt från gymnasiet till universitet och inte alltid är förberedda för den förändringen det innebär, och inte minst den ökade konkurrensen i arbetslivet.

Vi diskuterade även behovet av en sammanhållen vårdkedja för ungdomar med psykisk ohälsa, hur rustade lärare är för att möta ungdomar med psykisk ohälsa, sambandet mellan missbruk och psykisk ohälsa, sömnens betydelse, föräldrarnas roll och tillgången till psykoterapi.

Några av de konkreta råden jag fick med mig från samtalet var:

  • Se över gymnasiets struktur och betygssystem så att det finns möjlighet att stanna upp och återhämta sig för att inte alltid behöva prestera på topp
  • Öka tillgången till samtalsterapi för ungdomar (och alla andra), så att det också blir jämlikt över hela landet
  • Förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb måste vara prioriterat

Tack Studenthälsan för ett intressant besök!